Elektronska prijava

Registriraj se

Potrdilo o udeležbi

Izpolni obrazec

Zbornik predavanj

Prenesi

PowerPoint predstavitve

Prenesi

PREDAVATELJI 5.MKMIS 2019

 • Dr. Aleksandra Tabaj, univ.dipl. sociol., URI Soča, Slovenija
 • PhD. Aleksandra Tabaj, University Rehabilitation Institute – Soča, Slovenia
 • Izred. prof. Alenka Franko, dr. med.; Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija
 • Assoc. Prof. PhD. Alenka Franko, MD.; Clinical Institute of Occupational Medicine, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
 • Dr. Aljoša Danieli,dr. med.;  Medicinski center Barsos Ljubljanač, Slovenija
 • PhD. Aljoša Danieli, MD.;  MC Barsos Ljubljana, Slovenia
 • Asist., Dr. Barbara Starovasnik Žagavec, Univ. dipl. sociologinja;   Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS-Soča Ljubljana, Slovenija
 • Asist. PhD. Barbara Starovasnik Žagavec, University graduate social worker; University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia – SOČA, Ljubljana, Slovenia
 • Barbara Zupančič, Univ.dipl.psih., Zavod Šentprima, Slovenija
 • Barbara Zupančič, University graduate psychologist, Zavod Šentprima, Slovenija
 • Prim. Bojan Pelhan, dr. med.; Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS-Soča Ljubljana, Slovenija
 • Prim. Bojan Pelhan, MD.; University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia Ljubljana, Slovenia
 • Prim. Prof. Dr. Bojana Žvan, dr. med.; Višja svetnica, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija
 • Prim. Prof. PhD. Bojana Žvan, MD.; A senior saint, Neurological clinic, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
 • Boris Kramžar, dr. med.; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje, Slovenija
 • Boris Kramžar, MD.; Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia, Regional units Celje, Slovenia
 • Dr. Brage Søren, dr. med.; Predsednik delovne grupe ICF EUMASS, Član Strokovnega odbora EUMASS, Norveška
 • PhD. Brage Søren, MD.; chair of the working group on ICF EUMASS, and member of EUMASS Scientific Committee, Norway
 • Mag. Branka Geczy Buljovčić, dr. med.; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Ljubljana, Slovenija
 • MsC. Branka Geczy Buljovčić, MD.; Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia, Ljubljana, Slovenia
 • Prim. Izr. Prof Dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med.;  Predstojnica Inštituta za FRM UKC Maribor, Slovenija
 • Prim. Assoc. Prof. PhD. Breda Jesenšek  Papež, MD.;   Head of the Institute for Physical and Rehabilitation medicine,  University Medical Centre Maribor, Slovenia
 • Brstin Kavalar, unv. dipl. pedagog; CRI Celje, d. o. o., Celje, Slovenija
 • Brstin Kavalar, university graduate pedagogue; CRI Celje, d. o. o., Slovenia
 • Črtomir Bitenc, URI Soča
 • Izrd. Prof. Dr. Dušan Butinar, dr. med.;  Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija
 • Assoc. Prof. PhD. Dušan Butinar, MD.;  University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
 • Doc. dr. Dušan Čelan dr. med., spec. fizikalne medicine in rehabilitacije. Ustanova Oddelek/referat: Univerzitetni klinični center Maribor
 • Assist. prof. PhD. Dušan Čelan, MD Physical and Rehabilitation medicine, University Medical Centre Maribor, Slovenia
 • Izred. Prof. Dr. Erik Škof, dr. med.; Onkološki Inštitut, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija
 • Assoc. Prof. PhD. Erik Škof, MD.; Institute of Oncology, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
 • Doc. Dr. Erika Matos, dr. med.; Onkološki Inštitut, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija
 • Assist. prof. PhD. Erika Matos, MD.; Institute of Oncology, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
 • Gert Lindenger, dr. med.; Predsednik Švedske zbornice zdravnikov v zavarovalniški medicini in podpredsednik Evropskega združenja zdravnikov v zavarovalniški in socialni medicine, Švedska
 • Gert Lindenger, MD.; President of The Swedish Physicians Association of Insurance Medicine and Vice President of EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security), Sweden
 • Gorazd Požlep, dr. med.; Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija
 • Gorazd Požlep, MD.; University Clinical Centre Ljubljana, Slovenia
 • Helena Jamnik, dr. med..; Univerzitetni rehabilitacijski inštitut – Soča,  Ljubljana, Slovenija
 • Helena Jamnik, MD.; University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia – SOČA, Ljubljana, Slovenia
 • Igor Rigler, dr. med.;  Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija
 • Igor Rigler, MD.;  Neurological clinic, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
 • Mag. Jana Mrak, dr. med. ; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • MsC. Jana Mrak, MD.; Health Insurance Institute of Slovenia, Ljubljana, Slovenia
 • Karl Destovnik, Center kontura, Slovenija
 • Karl Destovnik, Center kontura, Slovenija
 • Krisi Vainiemi,dr. med.; Vodja zdravnikov in medicinski izvedenec v ustanovi za Socialno zavarovanje Finske, Finska
 • Kirsi Vainiemi,MD,  Senior chief physician, Medical advisor, The Social Insurance Institution of Finland
 • Ksenija Šterman, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, URI Soča
 • Ksenija Šterman, MD, Specialist in Occupational, Traffic and Sports medicine, University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia, SOČA, Slovenia
 • prof.Lea Kovač, defektolog svetovalka generalne direktorice Zavoda RS za Zaposlovanje, Slovenija
 • prof.Lea Kovač, defectologist, Eployment Service of Slovenia, Slovenia
 • Izredni prof. Dr  Leja Dolenc Grošelj, dr. med.; Inštitut za klinično nevrofiziologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija
 • Assoc Prof. PhD. Leja Dolenc Grošelj, MD.; Institute of Clinical Neurophysiology University Medical Centre  Ljubljana, Slovenia
 • Prim. asist. mag. Lidija Plaskan, dr. med.; Oddelek za medicinsko rehabilitacijo, SB Celje , Splošna bolnišnica Celje, Slovenija
 • Prim. asist. MA., MsC. Lidija Plaskan, MD.; General Hospital Celje, Slovenia
 • Marko Sremec, dr. med.; Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije – Soča Ljubljana, Slovenija
 • Marko Sremec, MD.; University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia – SOČA, Ljubljana, Slovenia
 • Metka Teržan, dr. med.; Centar za poklicno rehabilitacijo,  Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije – Soča Ljubljana, Slovenija
 • Metka Teržan, MD.; Center for Vocational Rehabilitation, University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia – SOČA, Ljubljana, Slovenia
 • Doc. Dr. Nika Goljar, dr. med.; Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije – Soča Ljubljana, Slovenija, Slovenija
 • Assist. prof.  PhD. Nika Goljar, MD.; University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia – SOČA, Ljubljana, Slovenia
 • Prof. Dr.  Nikola Bešić, dr. med.; Vodja oddelka za kirurgijo na Onkološkem inštitutu,  Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija
 • Prof. PhD.  Nikola Bešić, MD.; Head of Division of Surgery at the Institute of Oncology, University Medical Centre  Ljubljana, Slovenia
 • Mag. Olivera Masten Cuznar, dr. med.; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota  Ljubljana, Slovenija
 • MsC. Olivera Masten Cuznar, MD.; Health Insurance Institute of Slovenia, Regional units Ljubljana, Slovenia
 • Peter Šalej,  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje, Slovenija
 • Peter Šalej,   Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia, Regional units Celje, Slovenia
 • Prof. Dr. Peter Pregelj, dr. med.; Univerzitetna Psihiatrična bolnišnica, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija
 • Prof. PhD. Peter Pregelj, MD.; University Psychiatric Hospital, University Medical Centre  Ljubljana, Slovenia
 • Prof. Dr Simon Podnar, dr. med.; Inštitut za klinično nevrofiziologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija
 • Prof. PhD. Simon Podnar, MD.; Institute of Clinical Neurophysiology, University Medical Centre  Ljubljana, Slovenia
 • Slavica Lajhnar Čavlovič, dr. med.; Onkološki inštitut UKC Ljubljana, Slovenija
 • Slavica Lajhnar Čavlovič, MD.; Institute of Oncology, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
 • Mag. Stojan Zagorc, Zavod Papilot, Slovenija
 • MA Stojan Zagorc, Zavod Papilot, Slovenija
 • Doc. Dr. Tadeja Pintar, dr. med. UKC Ljubljana, Slovenija
 • Asist. Prof. Tadeja Pintar, , MD, UMC Ljubljana Abdominal Surgery, Medical Faculty Ljubljana, Slovenia
 • Dr. Ticijana Prijon, dr. med.; višji specialist, Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana, Slovenija
 • PhD. Ticijana Prijon, MD, National Institute of Public Health of Slovenia, Slovenia
 • Doc. Dr. Tomaž Tomažič, dr. med., Doc. DR, specialist ortoped, ZPIZ
 • Assoc. Prof. PhD Tomaž Tomažič, MD, Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia, Slovenia
 • Izredni  Prof. Dr. Uroš Rot, dr. med.; Klinični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka klinika, UKC , Slovenija
 • Assoc. Prof. PhD. Uroš Rot, MD.; Department of Neurology, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
 • Vlasta Zajic Stojanović, dr. med.; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Zagreb, R. Hrvaška
 • Vlasta Zajic Stojanović, MD.; Croatian Institute for Health Insurance Zagreb, R. Croatia
 • Vesna Pekarović Džakulin, dr. med.; spec. družinske medicine in medicine dela, prometa in športa, Diagnostični center Šentjur
 • Vesna Pekarović Džakulin, MD.; Diagnostic center Šentjur, Slovenia
 • Vili Močnik, Dipl. Org. Inženir Strojništva, UNIOR d.d. vodja varstva zaposlenih inpremoženja Zreče, Slovenija
 • Vili Močnik, Engineer, UNIOR d.d. Zreče, Slovenia
 • Dr. Zdenka Čebašek-Travnik dr, med, Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, Slovenija
 • PhD. Zdenka Čebašek-Travnik, MD, President of the Medical Chamber of Slovenia, Slovenia
 • Dr. Zvezdana Snoj, dr. med.;spec psihiatrije  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • PhD. Zvezdana Snoj, MD.; Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Pomembni datumi

6. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 3. 2021 – 13. 3. 2021

Povabilo za oddajo abstraktov 01. 09. 2020 - 15. 11. 2020
Predčasna registracija 01. 01. 2021 - 10. 02. 2021
Registracija 11. 02. 2021 - 09. 03. 2021
Registracija na kongresu 10. 03. 2021 - 11. 03. 2021

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo